Ένταξη σε πρόγραμμα βιολογικών
Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

Εγγραφή τακτικού μέλους στο σωματείο GS1 Association Greece

Πιστοποιητικό συσκευασίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάλυση του εδάφους από το εργαστήριο εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης